Regulamin - Quickbook

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego Quickbook.pl (dalej jako „Regulamin”)

Sklep internetowy Quickbook.pl (dalej jako „Sklep”) prowadzony jest przez Nigrum Sp. z o.o. z siedzibą i adresem w Warszawie przy ul. Krakowiaków 16 (02-255 Warszawa) wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000545640, posiadającą kapitał zakładowy w wys. 10.000 zł, NIP: 521-369-03-27 (dalej jako „Spółka”).


§ 1. Słowniczek

Cena – wartość za jaką sprzedawany jest produkt, określona w złotych polskich, zawierająca podatek VAT, nie zawierająca kosztów dostawy.

Dzień Roboczy – każdy dzień tygodnia kalendarzowego od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu oświadcza, iż uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego na zawarcie umowy, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupów w Sklepie.

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, poz. 459 z późniejszymi zmianami).

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego).

Konto – indywidualna witryna (z indywidualną nazwą – loginem oraz hasłem) zawierająca dane Klienta zarejestrowanego na stronie www.quickbook.pl.

Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Spółki podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą.

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

Sklep – sklep internetowy prowadzący sprzedaż detaliczną, działający pod adresem www.quickbook.pl.

Strona Produktu – pojedyncza strona serwisu quickbook.pl zawierająca informacje o poszczególnych produktach.

Produkty – produkty i usługi dostępne w asortymencie Sklepu, w szczególności, fotoksiążki (quickbooki), plakaty, magnesy, zdjęcia, itp.

Serwis – serwis internetowy Quickbook.pl. dostępny pod adresem internetowym https://www.quickbook.pl.

Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 922 z późniejszymi zmianami).

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tekst jednolity: z 2017 roku, poz. 683 z późniejszymi zmianami).


§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu, składania zamówień na Produkty, uiszczania płatności przez Klienta, warunki dostarczania i odbioru przez Klienta zamówionych Produktów, uprawnień Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Spółka prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o poszczególnych Produktach zamieszczane są na stronach Produktów.
 3. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Serwisu lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym lub naruszającym czyjekolwiek prawa lub dobra osobiste. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Serwisu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp., zamieszczanie w Serwisie zdjęć pornograficznych, propagujących faszyzm, nazizm, komunizm, przemoc, obrażających uczucia religijne itp.

§ 3. Zasady i warunki korzystania z Serwisu

 1. Do korzystania z Serwisu konieczne jest posiadanie komputera lub innego urządzenia elektronicznego z dostępem do Internetu, posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz zainstalowanej przeglądarki internetowej typu Google Chrome, Mozilla Firefox lub Safari.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z systemu teleinformatycznego: telefon, tablet, komputer lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.
 3. Przeglądanie treści oraz asortymentu Serwisu nie wymaga rejestracji.
 4. Informacje o produktach prezentowane na stronie www.quickbook.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz są wyłącznie zaproszeniem do zawarcia umowy.
 5. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz na zasadach określonych w Regulaminie.
 6. Klient może skontaktować się ze Sklepem w następujący sposób:
  a) adres pocztowy: Nigrum Sp. z o.o., ul. Krakowiaków 16, 02-255 Warszawa;
  b) adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@quickbook.pl;
  c) telefon: 22 660 33 76.

§ 4. Składanie zamówień, zmiany w zamówieniach

 1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w Dni Robocze po godz. 16:00, w soboty, niedziele oraz święta, rozpatrywane będą od rana (godz. 9:00) następnego Dnia Roboczego.
 2. Zamówienia realizowane są na terenie Polski.
 3. Klient, przesyłając do Spółki zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych produktów ze Spółką. Wysłane przez Spółkę potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej i stanowi jednocześnie potwierdzenie zawarcia umowy pomiędzy Klientem a Spółką.
 4. Do złożenia zamówienia Klient musi:
  a) zarejestrować się i założyć Konto Klienta w Serwisie quickbook.pl,
  b) wybrać Produkty, które chce zamówić,
  c) przygotować w kreatorze projekt Produktu, który chce zamówić,
  d) wpisać nakład zamawianych egzemplarzy,
  e) wpisać dane do faktury, jeżeli Klientowi ma być wystawiona faktura,
  f) podać adres dostawy i dane odbiorcy, w tym numer telefonu niezbędny do komunikacji z kurierem,
  g) zaakceptować Regulamin Sklepu,
  h) zweryfikować poprawność podanych danych,
  i) zaakceptować wypełniony formularz zamówienia,
  j) dokonać płatności w sposób dostępny wśród opcji Sklepu.
 5. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest dokonanie płatności przez Klienta w sposób wybrany na stronie Sklepu.
 6. Zmiana w zamówieniu lub jego anulowanie może być dokonane przez Klienta najpóźniej do momentu opłacenia przez niego zamówienia. Ze względu na specyfikę Produktu, nie jest możliwe anulowanie zamówienia po rozpoczęciu jego realizacji.
 7. W celu anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 6 niniejszego paragrafu, Klient powinien wysłać mail na adres: kontakt@quickbook.pl z prośbą o anulowanie zamówienia. Zamówienie zostaje anulowane z chwilą potwierdzenia tego faktu mailem na adres Użytkownika podany przy składaniu zamówienia.
 8. W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia i niedokonania płatności, Sklep automatycznie anuluje zamówienie.
 9. W sprawach dotyczących zamówienia przedstawiciel Spółki może kontaktować się z Klientem telefonicznie na numer podany przy składaniu zamówienia lub w formie korespondencji elektronicznej na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia.
 10. W przypadku niedostępności Produktu oferowanego w Sklepie i zamówionego przez Klienta, Sklep poinformuje o tym niezwłocznie Klienta telefonicznie na numer podany przy składaniu zamówienia lub w treści wysłanej korespondencji elektronicznej.
 11. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych, bądź sposobu zapłaty lub gdy Klient dostarcza treści o charakterze karalnym, bezprawnym lub naruszającym czyjekolwiek prawa lub dobra osobiste, w tym treści pornograficznych, propagujących faszyzm, nazizm, komunizm, przemoc, obrażających uczucia religijne itp.
 12. Sklep dokona zwrotu otrzymanego z góry wynagrodzenia, jeżeli realizacja zamówienia nie będzie możliwa, zgodnie z § 10 Regulaminu.
 13. Po zrealizowaniu zamówienia i odebraniu przez Klienta Produktu powstałe w procesie projektowania pliki wraz z użytymi w nich zdjęciami będą przechowywane w Serwisie przez okres 13 (trzynastu) miesięcy od momentu złożenia zamówienia.
 14. Mimo, że pliki powstałe w czasie projektowania są przechowywane w Serwisie przez okres 13 (trzynastu) miesięcy, zaleca się zachowanie przez Klienta plików źródłowych przez co najmniej 2 (dwa) lata od daty wydania Produktu, m.in. w celu ułatwienia procedury rozpatrywania reklamacji lub w razie żądania przez Klienta w ramach rękojmi za wady wymiany Produktu na nowy. Posiadanie tych materiałów przy składaniu reklamacji nie jest warunkiem jej przyjęcia do rozpatrzenia.
 15. Przechowywane w Serwisie pliki są dostępne tylko dla jednego użytkownika Konta (Klienta) i Sklep nie ma możliwości udostępnienia/zwrotu ich w całości lub fragmentach. Służą one jedynie do ewentualnego ponownego zamówienia Produktu przez Klienta.
 16. W jednym procesie składania zamówienia Klient może składać zamówienie na różne Produkty. W przypadku, gdy Klient obejmie zamówieniem Produkty różnego rodzaju, wówczas każdy z tych Produktów może stanowić osobne zamówienie, posiadające własny termin dostawy oraz własne koszty dostawy (koszt przesyłki Produktu może być naliczony i ponoszony dla każdego Produktu z osobna). Zapłata za Produkty jest dokonywana łącznie, jednym ze sposobów płatności wskazanych w Regulaminie. Przy potwierdzaniu zamówienia przedstawiciel Sklepu będzie miał prawo do weryfikowania kosztów przesyłki i ewentualnego żądania dodatkowej zapłaty.
 17. W przypadku gdy w trakcie składania (wysyłania) zamówienia Klient napotkał jakiekolwiek niedogodności lub problemy (np. z powodu przerwy w dostępie Klienta do Internetu lub zawieszenia się komputera Klienta lub strony internetowej na jego komputerze), Klient nie powinien składać zamówienia przez najbliższe 30 (trzydzieści) minut. Po otrzymaniu od Klienta zlecenia wykonania Produktu Spółka automatycznie powiadamia Klienta drogą elektroniczną (na podany przez Klienta adres e-mail), o złożeniu zamówienia. Otrzymanie przez Klienta tej wiadomości e-mail potwierdzać będzie, że zlecenie zostało skutecznie złożone. W takim przypadku, w razie otrzymania wiadomości e-mail, ponowne zamówienie złożone przez Klienta stanowiłoby kolejne i odrębne zamówienie.

§ 5. Realizacja zamówień i dostawy

 1. Realizacja zamówienia następuje po potwierdzeniu przez Spółkę otrzymania płatności na rachunek bankowy Spółki. Warunkiem złożenia zamówienia jest uiszczenie przez Klienta opłaty za złożone zamówienie. W przeciwnym wypadku oferta nie jest wiążąca i zamówienie zostaje anulowane.
 2. Po otrzymaniu przez Spółkę informacji o dokonaniu przez Zamawiającego opłaty za złożone zamówienie, Klient otrzyma e-maila (na adres podany do korespondencji) z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji oraz z załączonym rachunkiem.
 3. W momencie wysyłki Produktu, Klient otrzymuje w korespondencji elektronicznej (e-mail) potwierdzenie nadania przesyłki wraz z numerem listu przewozowego, który umożliwia monitorowanie przesyłki.
 4. Stan realizacji zamówienia można sprawdzić poprzez zalogowanie się na swoje Konto Klienta, oraz sprawdzenie jego statusu w zakładce „Moje zamówienia”.
 5. Klient otrzyma drogą mailową specyfikację sprzedaży. Zalecane jest zachowanie przez Klienta specyfikacji sprzedaży przez czas trwania uprawnień z tytułu rękojmi za wady Produktu. Może to ułatwić lub przyspieszyć ewentualną procedurę rozpatrywania reklamacji. Sklep zastrzega jednak, że przedłożenie takiego dokumentu nie jest warunkiem jej przyjęcia do rozpatrzenia.
 6. Zamówiony Produkt Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. firmy kurierskiej lub innej wskazanej na stronie Sklepu). Ceny przesyłek podane są na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Płatność/Dostawa”.
 7. Termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności za zamówienie na rachunku bankowym Spółki (datą uznania rachunku bankowego kwotą należności za zamówienie). W przypadku płatności kartą płatniczą pozytywna autoryzacja transakcji rozpoczyna proces realizacji zamówienia. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej w zakładkach „Płatność”,  „Dostawa”.
 8. Czas realizacji może się różnić w zależności od rodzaju i wielkości zamówienia i może wynosić do 5 (pięciu) Dni Roboczych. Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie internetowej w zakładce „Baza wiedzy”. Powyższa informacja to orientacyjny czas realizacji liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania zamówienia do Klienta.
 9. Klient jest informowany o zmianach statusu i terminie wysyłki każdego ze składnych zamówień.
 10. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
 11. Sklep wystawia faktury na dane zawarte w formularzu zamówienia.
 12. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania istnieje możliwość sporządzenia protokołu szkody w obecności kuriera. Protokół szkody przesłany do Spółki wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.
 13. Klient ma możliwość osobistego odbioru zamówionych Produktów w siedzibie Spółki na ul. Krakowiaków 16 w Warszawie w godzinach 9.00-19.00 (w Dni Robocze).

§ 6. Cena i sposoby płatności

 1. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 2. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Produktów. Uprawnienie to nie ma wpływu na ceny Produktów odnoszących się do zamówień złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 4. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
  a) karta płatnicza – Visa, MasterCard, Maestro (realizowane za pośrednictwem operatora płatności),
  b) przelewy realizowane za pośrednictwem operatora płatności internetowych PayU bądź innego wskazanego na stronach Sklepu (e-przelew), według opcji dostępnych na stronach Sklepu przy składaniu zamówienia.
 5. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktury w postaci elektronicznej.

§ 7. Prawo odstąpienia od umowy

Produkt obejmuje rzecz nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według specyfikacji Klienta lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Z tego względu i na podstawie art. 38 pkt. 3 Ustawy o prawach konsumenta Klientowi będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej ze Spółką bez podawania przyczyn tego odstąpienia. Nie uchybia to możliwości odstąpienia od umowy przez Klienta będącego Konsumentem w innych, prawem dozwolonych przypadkach (np. w ramach rękojmi za wady).


§ 8. Reklamacje

 1. Sklep informuje, że może nastąpić czasowa przerwa lub zakłócenie w funkcjonowaniu Serwisu, której powodem może być modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania, jak również siła wyższa czy działania lub zaniechania osób trzecich (działania niezależne od Sklepu).
 2. W stosunku do Klienta Spółka ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wynikającą z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym z Kodeksu cywilnego. W szczególności Spółka będzie ponosić względem Klienta odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania swojego zobowiązania (w tym z niemożliwości lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu), chyba że będzie to następstwem okoliczności, za które Spółka nie ponosi odpowiedzialności. Odpowiedzialność Spółki względem Klienta może posiadać również inne podstawy prawne, w tym oparte na odpowiedzialności za szkodę  z czynu niedozwolonego (art. 415 i następne Kodeksu cywilnego) lub szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (art. 449(1) i następne Kodeksu cywilnego).
 3. Na Spółce ciąży obowiązek dostarczenia Klientowi Produktów bez wad. Spółka ponosi odpowiedzialność wobec Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych Produktów z umową. Spółka odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania Produktu Klientowi.
 4. Niezgodność Produktu z umową ma miejsce w szczególności wówczas, gdy Produkt:
  a) nie ma właściwości, które Produkt tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub jej przeznaczenia bądź też nie ma właściwości, o których istnieniu Sklep zapewnił Klienta (w tym przedstawiając próbkę lub wzór);
  b) nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sklep przy zawarciu umowy, a Sklep nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jego przeznaczenia;
  c) został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.
 5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o Produktach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.
 6. W celu dokonania reklamacji należy odesłać wadliwy Produkt na adres pocztowy Spółki z dopiskiem „Reklamacja” wraz z otrzymaną fakturą lub innymi dokumentami, o których mowa w § 4 ust. 4 Regulaminu, opisem przyczyn reklamacji i treścią żądania (zgodną z 8 ust. 5 Regulaminu). Faktura nie stanowi podstawy rozpatrzenia reklamacji, jednak w przypadku jej braku Spółka może wystąpić do Klienta o wykazanie innymi środkami faktu, iż zakupu reklamowanego Produktu dokonano w Sklepie. Produkt może też być dostarczony osobiście przez Klienta na adres Spółki.
 7. W ramach reklamacji Klient może:
  a) zażądać obniżenia ceny;
  b) odstąpić od umowy, jedynie w sytuacji, gdy wada jest istotna;
  c) zażądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo
  d) zażądać usunięcia wady.
 8. W przypadku pierwszej reklamacji Produktu Spółka może nie uwzględnić żądania obniżenia ceny lub oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W takim wypadku niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, Spółka wymieni wadliwą rzecz na wolną od wad lub wadę usunie.
 9. Konsument może, zamiast zaproponowanego przez Spółkę usunięcia wady, żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast zaproponowanej przez Spółkę wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Spółkę.
 10. Jeśli zarówno wymiana rzeczy na wolną od wad jak i usunięcie wady okaże się niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów, Spółka zwróci Klientowi zapłaconą kwotę.
 11. W przypadku reklamacji koszty odesłania wadliwego Produktu przez Klienta ponosi Spółka. Spółka nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem i nie pokrywa kosztów z tym związanych.
 12. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania. O rozstrzygnięciu reklamacji przedstawiciel Sklepu poinformuje Klienta w formie korespondencji elektronicznej (e-mail) o dalszym sposobie postępowania.
 13. Jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Spółka nie ustosunkowała się do tego żądania w terminie 14 (czternastu) dni, przyjmuje się, że Spółka żądanie uwzględniła. Zaleca się, aby na potrzeby prowadzenia postępowania reklamacyjnego, do reklamowanego Produktu dołączyć otrzymaną przez Klienta przy odbiorze Produktu specyfikację sprzedaży. Spółka wskazuje, że dołączenie takiego dokumentu może ułatwić lub przyspieszyć rozpatrzenie reklamacji, przy czym dołączenie dokumentu nie jest warunkiem przyjęcia reklamacji do rozpatrzenia.
 14. Na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego, Klientowi realizującemu uprawnienia z tytułu rękojmi przysługuje również możliwość żądania naprawienia szkody, w tym szkody którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady (w szczególności z tytułu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania czy przewozu Produktu).
 15. Na zasadach określonych szczegółowo w Kodeksie cywilnym (art. 573 i następne), Spółka jest również odpowiedzialna względem Klienta, jeżeli Produkt ma wadę prawną.
 16. Spółka dołoży należytych starań, aby odwzorowanie barw na zdjęciach (odbitkach) fotografii przekazanych przez Klienta było jak najbliższe naturalnemu. Jednak z niezależnych od Spółki względów natury technicznej i technologicznej (w szczególności z uwagi na różnorodność monitorów, z jakich mogą korzystać Klienci oraz związane z tym różnice w wyświetlaniu kolorów), Spółka nie ma obiektywnej możliwości zagwarantowania, że odwzorowanie barw będzie zgodne z barwami wyświetlanymi na dowolnym monitorze, z którego korzysta Klient.
 17. Spółka zwraca uwagę, że uzyskanie przez Klienta Produktu o odpowiedniej jakości wymaga, aby Klient użył plików (fotografii) odpowiednio wysokiej rozdzielczości. Spółka zwraca uwagę, że po przesłaniu przez Klienta pliku (fotografii) do wykonania wybranego Produktu, w edytorze produktu pojawia się informacja o tym, że użyty plik ma za małą rozdzielczość dla danego rodzaju Produktu. W razie uzyskania informacji, iż plik ma niską rozdzielczość, Klient powinien wykorzystać inny plik (fotografię) o wyższej rozdzielczości lub dostosować jego wielkość do wymaganej rozdzielczości.
 18. Z uwagi na to, że Sklep nie ma dostępu do oryginalnych zdjęć użytych w trakcie projektowania, a po odebraniu przez Klienta Produktu wszystkie pliki produkcyjne przesłane przez Klienta są usuwane z Serwisu po upływie 13 (trzynastu) miesięcy od momentu złożenia zlecenia, zaleca się, aby do reklamowanego Produktu Klient dołączył nośnik cyfrowy zawierający pliki (fotografie), w oparciu o które wykonano Produkt. Spółka wyjaśnia, że dołączenie tych materiałów nie stanowi warunku przyjęcia reklamacji, jednak może ułatwić procedurę rozpatrywania reklamacji lub wręcz uczynić możliwym zadośćuczynienie żądaniom Klienta (np. w razie żądania przez Klienta wymiany Produktu  na nowy).
 19. Reklamacji nie podlegają wady wynikające z nieodpowiedniego używania lub przechowywania wyrobu. Duże zmiany wilgotności powietrza i nadmierne nasłonecznienie może prowadzić do zmian kolorystycznych lub odkształcenia wyrobu.
 20. Wszelkie inne reklamacje, niezwiązane z realizowaniem przez Klienta uprawnień z tytułu rękojmi z wady, mogą być zgłaszane pisemnie na adres Spółki: Nigrum Sp. z o.o., ul. Krakowiaków 16, 02-255 Warszawa, bądź w formie wiadomości elektronicznej przesłanej na adres e-mail: reklamacje@quickbook.pl Spółka ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji bez nieuzasadnionej zwłoki (w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej Klienta, w formie pisemnej na adres Klienta bądź w trakcie rozmowy telefonicznej, jeśli charakter reklamacji pozwoli na niezwłoczne udzielenie odpowiedzi).

§ 9. Warunki gwarancji

 1. Produkty sprzedawane przez Spółkę są objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora.
 2. W przypadku Produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:
  a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do podmiotu udzielającego gwarancji, a Spółka występuje jako pośrednik przekazujący reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Spółki;
  b) korzystając z uprawnień przysługujących mu od Spółki z tytułu rękojmi w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 8 Regulaminu.

 


§ 10. Zwrot uiszczonych należności

 1. W sytuacji uwzględnienia reklamacji, które pociągają za sobą obowiązek zwrotu na jego rzecz zapłaconych kwot, Sklep zwróci się do Klienta o wyrażenie zgody na zwrot należności na rachunek bankowy wskazany przez Klienta. Za datę dokonania zwrotu zapłaconych kwot uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Spółki.
 2. Klient może również wyrazić zgodę na dokonanie zwrotu w inny sposób, który nie będzie wiązał się dla niego z poniesieniem kosztów.

 


§ 11. Konto Klienta

 1. Utworzenie Konta w Serwisie jest bezpłatne i następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.quickbook.pl w zakładce Rejestracja.
 2. Dokonując rejestracji Klient może również wyrazić zgodę na otrzymywanie materiałów o charakterze informacyjnym, promocyjnym lub reklamowym. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie jest warunkiem założenia Konta. Wyrażona zgoda może być w każdej chwili cofnięta zgodnie z § 11 ust. 6 Regulaminu.
 3. Klient może posiadać tylko jedno Konto.
 4. Zakazane jest udostępnianie loginu i hasła do Konta osobom trzecim. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku zawinionych zachowań Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do Konta.
 5. Klient zobowiązany jest do podawania wyłącznie aktualnych i prawdziwych danych. Klient ma możliwość zmiany i korygowania danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie.
 6. Klient może żądać usunięcia Konta w każdej chwili, informując o tym Spółkę pisemnie lub w formie korespondencji elektronicznej (e-mail) na adres: kontakt@quickbook.pl. Spółka usuwa dane i informacje zgromadzone na Koncie w terminie 7 (siedem) dni od daty otrzymania żądania Klienta.
 7. Usunięcie przez Spółkę konta Klienta bez jego zgody następuje w wypadku:
  a) korzystania przez Klienta z Konta w sposób niezgodny z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami;
  b) posiadania przez Klienta więcej niż jednego Konta;
  c) podania nieprawdziwych lub nieaktualnych danych przez Klienta;
  d) wyraźnego niezaakceptowania przez Klienta zmiany Regulaminu w terminie 14 (czternaście) dni od dnia zamieszczenia zmienionego Regulaminu na stronie www.quickbook.pl.

§ 12. Dane osobowe

 1. Przed złożeniem zamówienia oraz w trakcie rejestracji Konta, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Spółkę, w celu realizacji zamówienia lub założenia Konta. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży oraz świadczenia usług.
 2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia obejmuje również zgodę na udostępnienie podanych danych osobowych firmie kurierskiej w celu doręczenia zamówionego Produktu. Dane osobowe Klienta mogą być udostępniane przez Sklep także innym podmiotom wskazanym w przepisach prawa. Ponadto, dane osobowe Klienta – za jego zgodą – mogą być przekazywane przez Sklep podmiotom z nim współpracującym, w tym spółce Enaf Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, w celu ewentualnej realizacji zamówienia. W takich przypadkach administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych pozostaje Spółka.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych. W procesie składania zamówienia Klient powinien prawidłowo podać w formularzu wymagane dane. Brak prawidłowego podania tych danych spowoduje, że skuteczne złożenie zamówienia nie będzie możliwe.
 4. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.
 5. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych jest Spółka.
 6. Klient ma pełny wgląd do swoich danych osobowych oraz prawo do ich uzupełnienia, aktualizacji i żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. W przypadku, gdy udostępnione dane są niezbędne do korzystania z usług lub realizacji umowy sprzedaży, żądanie zaprzestania przetwarzania tych danych jest równoznaczne z zaprzestaniem świadczenia usług lub rezygnacją ze złożonego zamówienia.
 7. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce „Moje konto/Zmień preferencje” lub w polu „Newsletter” na stronie głównej Serwisu. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej (e-mail) newsletter informujący o nowościach, promocjach i zmianach w serwisie. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania powyższych informacji samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Moje konto/Zmień preferencje” lub poprzez kontakt ze Spółką pod adres mailowy: newsletter@quickbook.pl.
 8. W sytuacji, gdy Klient zapomni ustalonego przez siebie hasła dostępu do Konta Klienta, może je w każdej chwili zmienić w zakładce „Zaloguj/Zapomniałeś hasła?”  w serwisie internetowym. Kiedy ta opcja nie rozwiąże problemu, Klient może zwrócić się w formie e-maila (na adres e-mail kontakt@quickbook.pl z wnioskiem o zmianę hasła z poziomu Administratora. W tym trybie hasło zostanie zmienione maksymalnie w ciągu 2 (dwóch) Dni Roboczych od wysłania prośby.
 9. Dane osobowe Klienta przetwarzane będą przez Sklep wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub upoważnienia do przetwarzania danych udzielonego przez Klienta oraz wyłącznie w celach wyraźnie wskazanych Klientowi. Sklep wskazuje, że może być uprawniony do przetwarzania danych osobowych Klienta także w zakresie niezbędnym dla realizacji swoich uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa, przy czym przetwarzanie może obejmować wyłącznie dane osobowe niezbędne dla realizacji takiego uprawnienia lub obowiązku oraz trwać przez okres uzasadniony tym uprawnieniem lub obowiązkiem.

13. Własność intelektualna

 1. Wykorzystywanie lub rozpowszechnianie jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej www.quickbook.pl (w szczególności zdjęć, opisów towarów, znaków towarowych) bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki jest zabronione.
 2. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie materiałami przekazanymi w celu realizacji zamówienia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym ich majątkowych lub osobistych praw autorskich, jak również ich dóbr osobistych. A tym samym Klient, przekazując jakiekolwiek materiały w celu realizacji zamówienia, gwarantuje, że nie naruszają one jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym ich majątkowych lub osobistych praw autorskich oraz ich dóbr osobistych, jak również że uzyskał wszelkie zgody osób trzecich na przekazanie tych materiałów, jak i treści w nich zawartych, oraz na ich dalsze przetwarzanie na potrzeby realizacji zamówienia, o ile takie zgody są wymagane obowiązującymi przepisami prawa lub zobowiązaniami umownymi. Powyższe materiały są przetwarzane przez Spółkę wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 3. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią przeciwko Spółce z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia jej praw materiałami przekazanymi przez Klienta w celu realizacji zamówienia, Klient zobowiązuje się zwolnić Spółkę z wszelkich zobowiązań z tego tytułu lub pokryć wszelkie straty lub wydatki, jakie z tego tytułu ona poniesie. Spółka w zakresie związanym z przestrzeganiem praw autorskich do materiałów przekazanych w celu realizacji zlecenia pozostaje zdana wyłącznie na oświadczenie Klienta, że jest on twórcą tego materiału i przysługują mu majątkowe oraz osobiste prawa autorskie do materiału jako utworu bądź na oświadczeniu Klienta, że nie jest on twórcą materiału, ale posiada licencję do materiału jako utworu odpowiednią do wykorzystania tego materiału w ramach Serwisu oraz zgodę twórcy materiału na jego anonimowe rozpowszechnianie oraz że Klient nie narusza żadnych autorskich praw osobistych twórcy materiału do tego utworu.

§ 14. Postanowienia końcowe

 1. Konsument posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń od Spółki, w szczególności poprzez zwrócenie się:
  a)do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów z bezpłatnym wnioskiem o wystąpienie do sprzedawcy w sprawie ochrony praw i interesów Klienta (na zasadach wynikających z ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów, tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 229 z późniejszymi zmianami) albo
  b) do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej bezpłatnym, pisemnym wnioskiem o wszczęcie procedury mediacji zmierzającej do polubownego zakończenia sporu cywilnoprawnego między konsumentem a sprzedawcą (na zasadach wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej, tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1063 z późniejszymi zmianami).
 2. Ewentualne spory pomiędzy Klientem a Spółką mogą być poddane pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego według przepisów kodeksu postępowania cywilnego. W zależności od charakteru sprawy uzasadniona może być właściwość miejscowa kilku różnych sądów powszechnych (według wyboru osoby wszczynającej postępowanie sądowe).
 3. Spółka informuje o możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).
 4. Klient, akceptując niniejszy Regulamin, zgadza się na zbieranie i udostępnianie Spółce statystyk swojej obecności i aktywności w Serwisie. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów.
 5. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Serwis korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce Prywatności.
 6. Regulamin obowiązuje od 18 września 2017 roku. Treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie Spółki i na stronie www.quickbook.pl.
 7. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Spółkę, nie krótszym niż 14 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.quickbook.pl. Zamówienia złożone przez Klienta przed datą wejścia w życie zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 8. Klienci posiadający Konto w www.quickbook.pl zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy rejestracji. Jeżeli w terminie 14 dni od daty poinformowania Klienta o zmianie Regulaminu, nie prześle on na adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@quickbook.pl oświadczenia o braku akceptacji wprowadzonych zmian uznaje się, że zaakceptował on zmiany Regulaminu.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.


Aktywności z Instagrama